Hlavní daňové a účetní změny 2021

V následujícím článku Vám přinášíme přehled nejdůležitějších změn v daňové oblasti pro rok 2021. Tento článek připravujeme v době, kdy jsou některá ustanovení tzv. daňového balíčku stále v legislativním procesu (konkrétně k datu 10.12.2020 byla novela zákona o daních z příjmů s pozměňovacími návrhy Senátem do Poslanecké sněmovny vrácena k projednání) a jejich finální znění tedy může být odlišné.

Daň z příjmů fyzických osob

Změny ve schvalovacím procesu:

 • Zrušení superhrubé mzdy a solidární daně (týkala se jen závislé činnosti a OSVČ).
 • Zavedení dvou sazeb daně pro veškeré příjmy zdaňované v daňovém přiznání s výjimkou kapitálových příjmů ze zahraničí (např. dividendy či úroky ze zahraničí). Současný návrh obsahuje sazbu 15 % do limitu 48násobku průměrné mzdy (1 701 168 Kč v roce 2021) a 23 % nad tento limit.
 • Postupné zvýšení základní slevy na poplatníka v příštích dvou letech. 

Již schválené změny:

 • Prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let, pro nemovité věci pořízené po 31. prosince 2020.
 • Snížení ročního limitu odčitatelných úroků z hypoték z 300 000 Kč na 150 000 Kč, platí pro financování bytových potřeb obstaraných po 31. prosince 2020.
 • Paušální daň pro OSVČ s příjmy do 1 000 000 Kč, oznámení o uplatnění režimu musí být podáno do 10. ledna 2021.

Daň z příjmů právnických osob

Změny ve schvalovacím procesu:

 • Stravenkový paušál neboli možnost společnosti poskytnout svým zaměstnancům vedle papírové stravenky také peněžitý příspěvek na stravování.
 • Změna v periodicitě podávání formuláře pro oznámení osvobozených příjmů plynoucích do zahraničí dle § 38da ZDP, a to na jednou ročně (do konce ledna následujícího roku), a dále změna v limitu pro povinnost takové osvobozené příjmy nahlašovat z dosavadních 100 000 Kč na 300 000 Kč za kalendářní měsíc.
 • Na nehmotný majetek se budou uplatňovat pravidla pro účetnictví a odpisy nehmotného majetku budou uplatněny v daních obdobně, jako např. odpisy u drobného. Účetní pravidla platí dále.
 • Zvýšení hranice pro zařazení investice mezi hmotný majetek pro účely ZDP a technické zhodnocení na 80 000 Kč.
 • Zkrácení doby odpisování, neboli zavedení mimořádných odpisů pro hmotný majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině a pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Účetnictví

 • V rámci navrhované změny zákona o účetnictví bude možné splnit povinnost zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně z příjmů. Jakmile dojde k podání daňového přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě, jehož přílohou je účetní závěrka, správce daně předá účetní závěrku v požadovaném rozsahu rejstříkovému soudu. Správce daně je povinen předat účetní závěrku rejstříkovému soudu v elektronické podobě bez zbytečného odkladu. Povinnost zveřejnit účetní závěrku bude splněna okamžikem podání u příslušného správce daně z příjmů. Dochází k zefektivnění komunikace mezi systémy veřejné správy a dosavadní dva úkony (podání přiznání k dani z příjmů správci daně a zaslání účetní závěrky rejstříkovému soudu) budou nahrazeny jedním podáním.

DPH

V oblasti DPH bude rok 2021 ve znamení zejména následujících změn:

 • S účinností od 1. ledna2021 bude zrušena možnost zdaňování nájmu obytných prostor (např. rodinné domy, byty). U pronajímatelů těchto nemovitostí mohou nastat problémy s nároky na odpočet a také se mohou dostat do situace, že určité DPH uplatněné v minulosti budou muset vracet státu. Více si přečtěte ve speciálním příspěvku zde.
 • S účinností od 1. července 2021 nabude účinnosti evropský balíček ve vztahu k tzv. e-commerce. Bude se jednat o nové režimy pro zasílání zboží konečným spotřebitelům v EU. Současný Mini-One-Stop-Shop se rozšíří a vznikne One-Stop-Shop, který umožní přiznávat DPH ze zasílání zboží do EU pouze v ČR, tj. bez nutnosti registrace v jiném členském státě. Vedle zrušení osvobození od DPH u dovozu malých zásilek (do 22 EUR) vzniknou nové režimy pro dovoz malých zásilek do 150 EUR.

Daňový řád

Dne 1. ledna 2021 nabývá účinnosti rozsáhlá novela Daňového řádu. Mezi nejvýznamnější body, které novela přináší, patří zejména:

 • Zavedení portálu MOJE daně, elektronizace správy daní
  • Záměrem je elektronizace, modernizace a usnadnění komunikace se správci daně, v této souvislosti se rozšiřuje i využití a funkcionalita daňové informační schránky.
  • Podají-li daňové subjekty přiznání k dani z příjmu elektronicky, prodlužuje se jim lhůta na jeho podání o 1 měsíc na 4 měsíce po skončení zdaňovacího období. Toto prodloužení bude možné použít už na přiznání, podávaná za rok 2020.
 • Revize sankčního systému 
  • Dochází ke snížení a sjednocení výše úroků, které vznikají daňovým subjektům, i které by měl platit správce daně, a to o cca polovinu proti současnému stavu na repo sazbu ČNB +  8 procentních bodů.
  • Úrok z daňového odpočtu za pozdě vrácený nadměrný odpočet správcem daně daňovému subjektu bude v poloviční výši (repo sazba ČNB + 4 procentní body).
  • Toleranční doba za pozdní úhradu daně se zkracuje ze 4 pracovních dnů na 3 kalendářní  dny, přičemž úrok do výše 1 000 Kč se nepředepíše. Toleranční doba za pozdní podání daňového tvrzení zůstává 5 pracovních dnů a pokuta se nepředepíše, pokud nedosáhne 1 000 Kč,
  • Nově se zavádí možnost požádat o prominutí pokuty za pozdní podání daňového tvrzení.
 • Změna kontrolních postupů
  • Systém osobního projednání zahájení daňové kontroly a její ukončení se mění - správce daně může proces zahájení a ukončení daňové kontroly provést elektronicky, např. doručením do datové schránky daňového subjektu.
  • Správce daně může kdykoli přejít z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly.
 • Záloha na nadměrný odpočet
  • Zavádí se institut zálohy na nadměrný odpočet, který umožňuje dílčí výplatu nárokovaného daňového odpočtu, pokud výše zálohy dosáhne alespoň 50 000 Kč. Správce daně tak bude zadržovat a prověřovat jen tu část odpočtu, o které bude mít pochybnosti.
  • Správce daně předepíše zálohu bez zbytečného odkladu, pokud jsou naplněny podmínky pro vznik zálohy, a zálohu vrátí do 15 dnů ode dne jejího předepsání.
 • Další změny
  • Mezi další změny patří např. povinnost daňové správy stanovit daňové formuláře formou vyhlášky nebo u fyzických osob možnost požádat o přidělení vlastního identifikátoru do kmenové části daňového identifikačního čísla (dosud je to rodné číslo).

Zdroj:

https://www.bdo.cz/cs-cz/blog/danove-a-ucetni-novinky/prosinec-cs/hlavni-danove-a-ucetni-zmeny-2021

 

Žižkova 922/28, 410 02 Lovosice

 • Email: info@orsczech.cz
 • Mobil: +420 602 376 390
 • Otevřeno: Po - Pá 8:00 - 17:00

Naše kanceláře

 • Žižkova 922/28, 410 02 Lovosice
 • Email: info@orsczech.cz
 • Mobil: +420 602 376 390
 • Otevřeno: Po - Pá 8:00 - 17:00